วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/66 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. โดยมีพล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ เป็นประธาน น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว และผอ.รร.นาวิกเวชกิจ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 11 ท่านเข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 11 ก.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน) ครั้งที่ 1/66 เวลา 1300 ณ หัองประชุมนาวิกเวชกิจ 2 รร.นวก.ศวก.พร. โดยมีพล.ร.ต.เชาว์ ปุจฉาการ เป็นประธาน น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว และผอ.รร.นาวิกเวชกิจ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยกรรมการอีก 11 ท่านเข้าร่วมประชุมพอสรุปสาระสำคัญดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติให้จัดงานพบปะสังสรรค์ “งูดินคืนสู่เหย้า” เลื่อนจากที่เคยจัดในเดือน พ.ย. 2566 ออกไปปลายเดือน ก.พ. หรือต้นเดือน มี.ค. 2567
2. ให้เลขาฯชมรมดำเนินการ รวมรวมรายชื่อประธานรุ่นหรือผู้ประสานงานรุ่นพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างรุ่นกับชมรมฯ
3. คณะกรรมการจะประชุมเตรียมการจัดงานกันทุกเดือน เพื่อนรายงานความก้าวหน้า และสื่อสารให้สมาชิกทราบตามลำดับ
4. รายรับ-รายจ่ายการเงินของชมรมฯ
ตัวอย่างรายจ่ายตั้งแต่
25 พ.ย.65 – 3 ก.ค.66 จ่ายร่วมบำเพ็ญกุศลศพดังนี้

  • สมาชิกสามัญจำนวน 14 ราย เป็นเงินจำนวน 41,950 บาท
  • สมาชิกวิสามัญ 2 ราย เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท เป็นต้น
  • เงินคงบัญชี ณ 11 ก.ค.66 มีเงินทั้งสิ้นจำนวน 675,388.32 บาท
    จึงแจ้งมายังสมาชิกงูดินทราบ สมาชิกท่านใด สงสัยหรือจะร่วมกิจกรรมกับชมรม ถามได้ที่ น.อ.ประทีป เฮงยิ่ง เลขาฯ ชมรมงูดิน โทร 081 859 7855