คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน)


พลเรือตรี เชาว์ ปุจฉาการ
ประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลทหารเรือ (งูดิน)


น.อ.ชำนาญ พัวรักษา
ผู้อำนวยการ รร.นวก.ศวก.พร. รองประธาน (1)


น.อ.สุทธิรัตน์ ศรีละออ
รองประธาน (2)


น.อ.ประทีป เฮงยิ่ง
เลขานุการ


น.ท.พรพิชิต สุวรรณศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ


ร.อ.อนุไชย ทองศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ


ร.อ.หญิง ผุสดี ศิริวัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ

เหรัญญิก


น.ท.ทศพงศ์ การชะวี


ร.อ.หญิง ศศิกานต์ กุลศิริ

ฝ่ายทะเบียน


น.ท.กิตติ พงษ์ประดิษฐ


จ.อ.อรรถพล คงโนนกอก


จ.อ.วราวุฒิ ลาเลิศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


น.ท.มานพ สุขเอี่ยม


น.ท.เขต อุดมสิรินิกร


น.ท.เอนก บุญตา


น.ท.วิศิษฎ์ กุลศิริ


น.ท.มานพ อินทร์กับจันทร์


น.ต.ถาวร ผ่องศรี


น.ต.บรม วงษ์จันทเจริญ

ฝ่ายวิชาการ


น.อ.กระจ่าง แดงจิ๋ว


น.ท.ธนู สังหร่าย


น.ท.วิเชียร สกุลพราหมณ์


ร.ท.ณัฏฐ์ภัทร์ บุปผาเจริญ


พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ สมปาน

ฝ่ายสวัสดิการ


น.อ.สมโชค โตงาน


น.ท.วันชัย เอมเสม


น.ท.พิบูล นาคพงษ์


ร.อ.สิทธิพร สังข์เงิน